Missie

De sectie Literair vertalers telt tegenwoordig meer dan 350 leden. Tot 2017 maakten we deel uit van de in 1905 opgerichte Vereniging van Letterkundigen, de voorloper van de Auteursbond. Sinds 1962 spannen we ons in voor de erkenning van het vak van literair vertaler. We vinden dat iemand die een serieuze beroepspraktijk als literair vertaler heeft, normaal moet kunnen rondkomen. Onze inspanningen hebben ertoe bijgedragen dat literair vertalers een werkbeurs – tegenwoordig projectsubsidie – kunnen aanvragen bij het Nederlands Letterenfonds.

Ook hebben we in onderhandeling met uitgevers een Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk weten te realiseren. Dit is voor onze beroepsgroep een grote verworvenheid, die bestaanszekerheid geeft. Overigens is het modelcontract geen eenmalige exercitie. Elk jaar opnieuw gaan we rond de tafel met de Literaire Uitgeversgroep (LUG) en onderhandelen we over voorwaarden.

De afgelopen jaren heeft De Auteursbond ook bij de overheid aangedrongen op een verbetering van de positie van literair vertalers. Dat heeft eraan bijgedragen dat er in 2015 een aanvulling op de Auteurswet kon worden aangenomen. Deze aanvulling houdt in dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een ‘billijke vergoeding’ voor literair vertaalwerk kan vaststellen op gezamenlijk verzoek van de LUG en de Auteursbond. In 2017 verbond de overheid een procedure aan deze regeling.

De Auteursbond behartigt de belangen van zijn vertalende leden ook op internationaal niveau. De bond is aangesloten bij de European Council of Literary Translators’ Associations / Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL). Bij dit platform zijn beroepsverenigingen van vertalers uit diverse Europese landen aangesloten. We wisselen ideeën en ervaringen uit en we pleiten bij de Europese Unie voor een verbetering van de positie van vertaalprofessionals.